ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း လိုင်စင်စာရင်း

 
(၁- ၃-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ဂြိုလ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသည့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER