ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်း အသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း လိုင်စင်စာရင်း ( အစိုးရဌာနများ )

 
(၁.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း(အစိုးရဌာန)

Weather
NAYPYITAW WEATHER