ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်စာရင်း

 
(၁-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများစာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER