ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်စာရင်း

 
(၁-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းလိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER