လေကြောင်းစခန်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသည့် Aircraft Station လိုင်စင်စာရင်း

 
(၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လေကြောင်းစခန်းသုံး လှိုင်းနှုန်းခွင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသည့် Aircraft Station လိုင်စင်စာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER