ရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း

 
(၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER