(၁.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ရုပ်သံလွှင့် လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on February 22, 2022


Weather
NAYPYITAW WEATHER