(၁.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း(ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on March 12, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER