အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနမှ USF Fund ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားမည့် Local Assistant Finance ရာထူးအတွက် Zoom Application ဖြင့် လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ Local Assistant Finance ရာထူးနေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် (၁၄-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ  (၁၅-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ရာ လျှောက်ထားသူ(၂၀)ဦး အနက် Term of Reference (ToR)ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော လျှောက်ထားသူ (၁၁)ဦးကို (၂၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် Zoom Application ဖြင့် လူတွေ့မေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

Posted by ptd

Posted on December 28, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER