တာဝါ/ ဖိုင်ဘာ များတည်ဆောက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် အကြောင်းကြားခြင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on September 15, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER