ဖိုင်ဘာလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက်

Backbone ဖိုင်ဘာ

၁။      လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ(သို့) Operator မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ(သို့မဟုတ်) အကြီးအကဲကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး လျှောက်ထားရန်၊

၂။      (က)    ဖိုင်ဘာလမ်းကြောင်း၏  Starting point & End point ( Latitude & Longitude )

ပါရှိသော လမ်းကြောင်း တစ်ခုလုံးပြ မြေပုံများအား Google Map ဖြင့်တင်ပြရန်၊

(ခ)     လမ်းကြောင်း အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်သော အကျဉ်းချုပ်ဇယား၊

No

Starting Point

End Point

Duct Buried

Direct Buried

No of

Core

Fiber Route Length (Km)

Address

Lat, long

Address

Lat, long

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဂ)     လမ်းကြောင်း တစ်ခုချင်းစီ၏လမ်းကြောင်းပြ မြေပုံများအား Google Map ဖြင့်တင်ပြရန်၊

၃။      Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of poles , etc.) တင်ပြရန်၊

၄။      Fiber Cable များမှ အခြားသုံးစွဲသူများသို့ မျှဝေငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ စျေးနှုန်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးမည့် စျေးနှုန်း ဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် တင်ပြရန်၊

 

Metro ဖိုင်ဘာ

၁။      လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ(သို့) Operator မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ(သို့မဟုတ်) အကြီးအကဲကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး လျှောက်ထားရန်၊

၂။      (က)    ဖိုင်ဘာလမ်းကြောင်း၏  Starting point & End point ( Latitude & Longitude )

ပါရှိသော လမ်းကြောင်း တစ်ခုလုံးပြ မြေပုံများအား Google Map ဖြင့်တင်ပြရန်၊

(ခ)     လမ်းကြောင်း အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်သော အကျဉ်းချုပ်ဇယား၊

No

Starting Point

End Point

Duct Buried

Direct Buried

No of

Core

Fiber Route Length (Km)

Address

Lat, long

Address

Lat, long

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဂ)     လမ်းကြောင်း တစ်ခုချင်းစီ၏လမ်းကြောင်းပြ မြေပုံများအား Google Map ဖြင့်တင်ပြရန်၊

၃။      Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of poles , etc.) တင်ပြရန်၊

၄။      Fiber Cable များမှ အခြားသုံးစွဲသူများသို့ မျှဝေငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ စျေးနှုန်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးမည့် စျေးနှုန်းဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် တင်ပြရန်၊

၅။      Metro Fiber ချခင်းပါက သက်ဆိုင်ရာ Right of Way ပိုင်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ ဌာန ဆိုင်ရာ များ၏ ထောက်ခံခွင့်ပြုချက် တင်ပြရန်၊

၆။      NS လိုင်စင် နှင့်  AS လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများသို့ Fiber ငှားရမ်း၍ Metro FTTH ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဆိုပါက အဆိုပါ NS နှင့် AS လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများသို့ Fiber Core မည်မျှငှားရမ်းမည်၊ Km မည်မျှငှားရမ်းမည် နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် Agreement များပူးတွဲတင်ပြပေးရန်၊

၇။      FTTH ဖိုင်ဘာ သွယ်တန်းမည်ဆိုပါက  ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် မြို့နယ် တစ်ခုချင်းအလိုက်  Detail Design Drawing များ ၊ Outside Plan များ၊ သွယ်တန်းမည့် Household  အရေအတွက်များ တင်ပြရန်၊

 

Cross Border ဖိုင်ဘာ

၁။      လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ(သို့) Operator မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ(သို့မဟုတ်) အကြီးအကဲကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး လျှောက်ထားရန်၊

၂။      Fiber Starting point & End point (Joining point) ( Latitude & Longitude ) ပါရှိသော လမ်းကြောင်းအကွာအဝေး (Km) နှင့် လမ်းကြောင်းပြမြေပုံအား Google Map ဖြင့် တင်ပြရန်၊

၃။      Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of post , etc.) တင်ပြရန်၊

၄။      Fiber Cable များမှ အခြားသုံးစွဲသူများသို့ မျှဝေငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ စျေးနှုန်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးမည့် စျေးနှုန်းဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် တင်ပြရန်၊

၅။      နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း တည်ဆောက်လိုပါက တဖက်နိုင်ငံ၏ Partner အမည် နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် Agreement များပူးတွဲဖော်ပြရန်၊

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by admin

Posted on July 20, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER