ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

Posted by ptd

(Posted on August 10, 2018) (Update on September 3, 2018)ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၁။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦစီးဌာနသည် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ ပြည်ပမှတင်သွင်းရန်တင်ပြလာသည့် ကွန်ယက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းသို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းကို စိစစ်ပြီး ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ အခန်း(၈) နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ ပုဒ်မ ၂၇ အရ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ချိခြင်း ပြုလုပ်လိုသူသည် မိမိထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ချိခြင်း ပြုမည့် ကွန်ယက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း ထောက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၃။ ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများပြည်ပမှတင်သွင်းရာ၌ နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 • ကုမ္ပဏီခေါင်းစည်းဖြင့်လျှောက်ထားလွှာ (တင်သွင်းလိုသည့် အကြောင်းအရင်းအားပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်နှင့်MICတင်ပြရန်ရှိကထည့်သွင်းဖော်ပြရန်)
   
 • ကုန်ရောင်း/ဝယ်ပြေစာ
   
 • နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖော်ပြထားသော ပစ္စည်း၏ပုံ
   
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့) ရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ် ပြသခွင့်လိုင်စင်(ရရှိထားပါက)
   
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ ပုံစံ ၆နှင့် ပုံစံ ၂၆ (မိတ္တူမှန်)
   
 • အသုံးပြုလိုသည့် လှိုင်းနှုန်းနှင့် နေရာ (ရေဒီယို နှင့် ဂြိုဟ်တု စက်ပစ္စည်း များအတွက်)
   
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ထောက်ခံစာ(လိုအပ်ပါက)
   
 • Specific Absorption Rate (SAR) စိစစ်ချက်မှတ်တမ်း(မိုဘိုင်းSIM Card အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများ အတွက်သာ)
   
 • ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်(ပြန်လည်တင်ပို့မှုအတွက်)
   
 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့် (မိတ္တူမှန်)(MIC သို့ဆက် လက်တင်ပြမည်ဆိုပါက)


Posted by ptd

Posted on August 10, 2018


ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ ယာယီတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်ထားရာ၌လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

 • လျှောက်ထားလွှာ (တင်သွင်းလိုသည့် အကြောင်းအရင်း အပြည့်စုံနှင့်အချိန်ကာလဖော်ပြရန်)
   
 • ကုန်ရောင်း/ဝယ်ပြေစာ (သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်းစာရင်း (ပစ္စည်း ၁ခုချင်းဆီ၏ Brand Name ၊ Model No နှင့်  Quantity ဖော်ပြရန်)
   
 • နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ပြထားသော စက်ပစ္စည်း၏ကတ်တလော့
   
 • အသုံးပြုလိုသည့် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းနှင့် အသုံးပြုမည့်နေရာ (ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ နှင့် ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်း များအတွက်)
   
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ထောက်ခံစာ(လိုအပ်ပါက)
   
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်(သို့)ရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့်လိုင်စင်(ရရှိထားပါက)
   
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ ပုံစံ ၆ နှင့် ပုံစံ ၂၆ (မိတ္တူမှန်)
   
 • နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Test Lab များမှ စစ်ဆေးထုတ်ပေး ထားသော Specific Absorption Rate (SAR) စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း (မိုဘိုင်းဖုန်းဟန်းဆက်များ အတွက်သာ)
   
 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့် (မိတ္တူမှန်) (MIC သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်ဆိုပါက)


Posted by ptd

Posted on August 16, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER