ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဌာန
e-mail: monitoring.ptd@ms-motc.gov.mm

e-mail: standardization.ptd@ms-motc.gov.mm

ဖုန်း  ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၃၈