လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ထုံးနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ

 
ASEAN Guide on AI Governance and Ethics

Eligibility Criteria and Allocation Guidelines for Third Level .mm Domain Name အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Tariff Guideline

Guidelines on Provision of International Gateway Services

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအား ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

Technical Specifications and Quality of Service for IGW Guideline

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Technical Specifications and Quality of Service for IGW Guideline များအား အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

National Table of Frequency Allocations (NTFA)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် လှိုင်းနှုန်းစဉ်များအား စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်နှင့် လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအလိုက် အသုံးပြုနိုင်သည့်

Technical Specifications for Short Range Devices

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် လွှင့်အားနိမ့် တာတိုလွှင့်ဖမ်းစက် (Short Range Device) များအတွက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (Technical Specifications) အား (၁၇.၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Special Access Numbers ၊ Short Codes and Short Numbers များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ

Guidelines on Annual Numbering Return

Weather
NAYPYITAW WEATHER