(၁-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်ရရှိပြီး ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on January 10, 2019


Weather
NAYPYITAW WEATHER