တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများ၏ တာ၀န်ဝတ္တရားများ

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက် အလက်ဆိုင်ရာများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊စျည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်း ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ခြင်း။
   
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်အခွန်အခများကောက်ခံခြင်း။
   
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်း နှောင့်ယှက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းခြင်း။
   
 • တရားမဝင် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်း သုံးစွဲမှုများကို ဖော်ထုတ်၍ အရေးယူရန်ဆောင် ရွက်ခြင်း။
   
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER