ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဥပဒေဌာန
e-mail:legal_telecoms.ptd@ms-motc.gov.mm

e-mail:legal_postal.ptd@ms-motc.gov.mm
ဖုန်း
  ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၅၀