မူဘောင်များနှင့်မူဝါဒများ

အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
Spectrum Roadmap (2022-2026)
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် October 31, 2022
Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (MPAC 2025)
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် December 1, 2017
ASEAN Digital Masterplan-2025 (ADM 2025)
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် January 1, 2021
Policies and Frameworks for Internet Exchange အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် November 4, 2020
Spectrum Roadmap (Meet the Needs Over Next 5 Years )
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် April 8, 2017
2600 MHz Auction Framework with Clarification
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် October 12, 2016
Telecommunications Numbering Plan
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် January 31, 2010
The ASEAN ICT Master Plan
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် January 31, 2017
AEC Blueprint -2025
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် November 1, 2015