အများပြည်သူ သဘောထားတောင်းခံခြင်း

 
ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သော Technical Specifications for Short Range Devices (SRD) ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

Spectrum Roadmap (2020): Facilitate the Sustainable Growth of Industry (Draft) အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပို့ရန် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကို တိုးမြှင့်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

Request for Information (RfI) for Common Database

Vanity Number Framework ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

Questionnaire on Establishment of a Myanmar IX နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) အား ဒုတိယအကြိမ် အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) အား အများပြည်သူသဘောထား တောင်းခံခြင်း

“ Telecommunication Tariff Directive (Draft)” အား အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

Fortune Telecom Co.,Ltd သို့ MCC နှင့် MNC နံပါတ်များ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

12
Weather
NAYPYITAW WEATHER