လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

လိုင်စင်ဌာန၏  လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုများကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီစိစစ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံ ခြင်း ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း ၊     
   
 • လိုင်စင်အခွန်အခများ ကောက်ခံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၊  
   
 • ခွင့်မပြုသောလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားချက်များကို အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ပြန်ကြားခြင်း၊
   
 • လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အချိန်မီသတိပေး အကြောင်း ကြားခြင်း၊
   
 • Certification Authority (CA) လိုင်စင်လျှောက်ထားချက်များကို စိစစ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊
   
 • Certification Authority (CA) လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ စာရင်းနှင့်မှတ်တမ်းများကိုပြုစုခြင်း၊
   
 • လိုင်စင်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ဆက်သွယ်ရေးစက်အသုံးပြုမှုများ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖော်ထုတ်အရေးယူရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
   
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်း လိုင်စင်ရယူထားသူများအား လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ 
   
 • လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကိုပြုစုခြင်း၊
   
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများထံမှ Quarterly Report  အစီရင်ခံစာများအပေါ်စိစစ်သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ခြင်း၊
   
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် အချက်အလက်များကို နောက်ဆုံး အခြေအနေဖြင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုစု၍ Website တွင် ဖော်ပြရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ 
   
 • ဆက်သွယ်ရေး၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူထားသူများအား လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ/ မရှိစစ်ဆေးခြင်း ၊
   
 • လိုင်စင်ရရှိသူများမှ လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
   

စစ်ဆေးရေးဌာန၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ သည် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ၏ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများ အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။
   
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလျှောက်ထားလာသော ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (တာဝါ နှင့် ဖိုင်ဘာ) တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများအား ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုချက်များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း။
   
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလျှောက်ထားလာသော ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (တာဝါ နှင့် ဖိုင်ဘာ) တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများအား လွယ်ကူလျင်မြန်ချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောတူညီချက်များရရှိရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
   
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများမှ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ (တာဝါ နှင့် ဖိုင်ဘာ) တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများ၊ ကန့်ကွက်မှုများအား ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
   
 • ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ လိုင်စင်ပါကတိကဝတ်များ ဖြစ်သည့် Mobile Coverage Commitments နှင့် Quality of Services Commitments များပြည့်မှီခြင်း ရှိ/မရှိအား RF Planning Tool အသုံးပြု၍ တွက်ချက်ခြင်း နှင့် Drive Test တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း။

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER