ဥပ‌‌ဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် October 8, 2013
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် August 29, 2017
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် April 30, 2004
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် February 25, 2014
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် February 15, 2021
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် October 14, 2014
ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် January 6, 2015
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် June 9, 2015
ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် December 3, 2015
လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန် March 7, 2016