အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

 
“SIM Card များကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်၍ ရောင်းချခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းရာတွင် စနစ်တကျပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း” အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း

နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းထောက်ခံချက် ရယူရန်နှင့် ရယူရန်မလိုအပ်သော ဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်းများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းကိစ္စ

အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (Universal Service Strategy) ထုတ်ပြန်ခြင်း

တာဝါ/ ဖိုင်ဘာ များတည်ဆောက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် အကြောင်းကြားခြင်း

Tower/ Fiber ဆိုင်ရာ သွယ်တန်း/ ချခင်း/ တည်ဆောက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်များ

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များ

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ထူထောင်ခြင်းစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉/၂၀၁၈)

လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၈)

မီးစက်သံဆူညံမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

12
Weather
NAYPYITAW WEATHER