လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၈)

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on September 26, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER