စီမံရေးရာဌာန၏ တာ၀န်၀တ္တရားများ

 • ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ရုံးတွင်းအမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်​ဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များစနစ်ကျမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • အစီရင်ခံစာများ၊ ပြန်တမ်းများပေးပို့ခြင်း။
   
 • ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းတက်ရောက်မည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးသွားလာရေးကိစ္စများ စီစဉ်ခြင်း။
   
 • ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Workshop နှင့် Training ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းစီစဉ် ပေးခြင်း။
   
 • ဌာန၏ Website ကို ​​နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီနေစေရန်အတွက်ကြီးကြပ်ခြင်း။
   
 • ဝန်ထမ်းများကို ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများတွင် ဖွင့်လှစ်​​သော သင်တန်းအသီးသီးသို့ ​စေလွှတ်တက်ရောက်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
   
 • ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရလစ်လပ်ရာထူးနေရာများတွင် ခေါ်ယူခန့်ထားခဲ့သော ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • ဝန်ထမ်းများ၏ နေထိုင်ရေး၊ သွားလာရေးကိစ္စရပ်များအား စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
   
 • အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီဝယ်ယူနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
   
 • ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER