ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

စီမံရေးရာဌာန

ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ
e-mail:admin@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၃၀ ၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၀

 

ပစ္စည်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ
e-mail: storeandtransport.ptd@ms-motc.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၀၅၁