ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဌာန၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်တိုင်းတာရေးဌာန၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • နိုင်ငံအတွင်း သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသော ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများကို နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုစုခြင်း။
 • ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှုများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း။
 • တရားမဝင်လှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုများ အကြောင်းကြားချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။
 • နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုများကို တိုင်းတာခြင်း။
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုများ အကြောင်းကြားချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။
 • တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များရှိ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးဌာနစိပ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

စံချိန်စံညွှန်း နှင့် နည်းပညာဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ ရေးဆွဲခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများအား ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း။
 • ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဆက်သွယ်ရေး စံချိန်စံညွှန်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း။
 • နောက်ဆုံးပေါ် ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်ရက်နည်းပညာများကို လေ့လာခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ အသိပညာဖြန့်ဝေခြင်း။

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER