ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
e-mail:
resource@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၆၂၆