ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
e-mail:spectrumresource.ptd@ms-motc.gov.mm

e-mail:ipresource.ptd@ms-motc.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၂၆