ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန

e-mail:uso@ptd.gov.mm
e-mail:operatortariff@ptd.gov.mm

e-mail:tariffinspection2017@gmail.com