ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

လိုင်စင်ဌာန

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဌာနစု

e-mail:license@ptd.gov.mm

e-mail: ptdregulator@gmail.com

ဖုန်း        ၀၆၇- ၄၀၇၅၅၃

            ၀၆၇- ၄၀၇၂၁၇

စက်ပစ္စည်းလိုင်စင်ဌာနစု

e-mail:license@ptd.gov.mm

e-mail: equipmentlicence@gmail.com

ဖုန်း        ၀၆၇- ၄၀၇၄၇၉   

စစ်ဆေးရေးဌာန

e-mail:inspection@ptd.gov.mm
e-mail:ptd.inspection.section@gmail.com
ဖုန်း       ၀၆၇-၃၄၀၇၆၇၀

            ၀၆၇-၃၄၀၇၆၇၁

            ၀၆၇-၃၄၀၇၆၇၃

            ၀၆၇-၃၄၀၇၆၇၄