အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိစေရန်၊ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ GDP အမှန်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအား ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ပြည့်စုံတိကျမှန်ကန်စွာဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ (Quarterly Report) အနေဖြင့် ပေးပို့တင်ပြဆောင်ရွက်ရသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Telecom/ICT ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်း (ICT Index) များကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မှန်ကန်စွာသိရှိသုံးသပ်စေနိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်သော အိုင်တီယူ (ITU) သို့ ITU World Telecommunication/ICT Indicators Long Questionnaire များအားလည်း နှစ်စဉ်ဖြေကြားပေးပို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထိုကဲ့သို့ ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့၍ တောင်းခံသော်လည်း လိုင်စင်ရရှိသူများမှ ထုတ်ပေးထားသော လိုင်စင်စည်းကမ်းချက် များတွင် သုံးလပတ်အစီရင်ခံပေးပို့တင်ပြရန် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ပေးပို့စေလိုသည့် အချက်အလက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထောက်ပံ့မှုမရှိခြင်း၊ အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ ပေးပို့ရန်ငြင်းပယ်ခြင်းတို့အား တွေ့ရှိရသည့်အတွက် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုင်စင်တွင်ထည့် သွင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်လာပါသည်။

၃။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမှန်ကို အများပြည်သူနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ သိရှိလက်ခံစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို လစဉ်၊ နှစ်စဉ် လိုအပ်သလိုရရှိစေရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

၄။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သော စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ၊ အစီရင်ခံစာများကို တိကျမှန်ကန်စွာ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်စည်းကမ်းဘောင်အတွင်းမှ ပေးပို့စေလိုသည့် အချက်အလက်များအား ပြင်ဆင်ထားရှိမှုနှင့် လိုင်စင် Condition Accounts and Records တွင် ပြင်ဆင်လိုမှုတို့အတွက် အများပြည်သူ သဘောထားတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၅။ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအနေဖြင့် ပေးပို့စေလိုသည့် အချက်အလက်များနှင့် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက် ပြင်ဆင်မှုတို့အတွက် အကြံပြုလိုသူများရှိပါက ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့၍ အကြံပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၆၀၉၊ dg.ptd@mptmail.net.mm

၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၂၁၇၊ ptdregulator@gmail.com

Download Files

လိုင်စင်တွင် ပြင်ဆင်လိုသည့်ပုံစံ

ပေးပို့စေလိုသည့်အချက်အလက်များပုံစံ

Posted by ptd

Posted on February 14, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER