ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များ

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link  များတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

၁။ လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများ၏ အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စ

၂။ နိုင်ငံတော်၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်မှု အခြေအနေ တင်ပြပေးရန်ကိစ္စ

၃။ Quarterly Report များ ပေးပို့တင်ပြရန်ကိစ္စ

၄။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနှင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥဒေများပါ “အသုံးပြုသူကို အကာအကွယ် ပေးခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ရရှိသူများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမည့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိရန် ကိစ္စ

၅။ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီများ၏ ဆောင်ရွက်နေသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစာရင်းများ ပြုစုပေးပို့ရန်ကိစ္စ

၆။ အသုံးပြုသူများစာရင်း ပြုစုပေးပို့ရန် အကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ

၇။ လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ၏ လိပ်စာနှင့် Contact Person အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာပေးပို့ရန်ကိစ္စ

၈။ မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသများရှိ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ

၉။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာများအား ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ အသိပေးတင်ပြရန် အကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ

 

Posted by ptd

Posted on June 19, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER