လိုင်စင်ရရှိပြီး ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

 
(၁-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်ရရှိပြီး ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER