အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင် ခွင့်ပြုထားသည့်စာရင်း

 
(၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင် ခွင့်ပြုထားသည့်စာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER