ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အထူး) လျှောက်ထားခြင်း

၁။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ

၂။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်များ

  • Company Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • Application Form Network Facility Service (Individual) License 
  • Attachment (1) Additional responses
  • Attachment (2) Company Registration Certificate
  • Attachment (3) Memorandum and Articles of Association
  • Attachment (4) Technical Plan
  • Attachment (5) Certificate of Paid up Capital ( သိန်း ၁၀၀၀ အထက်)
  • Attachment (6) Business Plan
  • Attachment (7) Financing Plan
  • Attachment (8) Audited Account

၃။ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေများ

လျှောက်လွှာကြေး - ကျပ်သိန်း(၁၀၀)
ကနဦးလိုင်စင်ကြေး - ကျပ်သိန်း(၅၀၀)
နှစ်စဉ်ကြေး - သက်ဆိုင်သောဝင်ငွေ၏(၂%) (သို့မဟုတ်)
ကျပ်သိန်း(၆၀)တို့အနက်မှ များရာကို ပေးဆောင်ရမည်။

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက်

ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေ

- ကျပ်သိန်း(၅၀)

၄။ လိုင်စင်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

Posted by ptd

(Posted on March 21, 2018) (Update on February 23, 2023)Weather
NAYPYITAW WEATHER