ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း (ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

 
(၁.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း(ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

Weather
NAYPYITAW WEATHER