လိုင်စင်ရရှိသူ၏ လိုက်နာရမည့်တာဝန်များ ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသော ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ထုတ်ပေးထားသော လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို  အပြီးအပိုင် ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းနှင့် တရားဝင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အစုရှယ်ယာရှင်အဖွဲ့ဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို အမည်ပျက်စာရင်း (Black List) သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါသည်-

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on March 22, 2024


Weather
NAYPYITAW WEATHER