လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်း

 
(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်ကြောင်း အကြောင်းကြားထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER