(၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင် လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ Nationwide Telecommunications License (၄) ခု၊ Network Facilities Service (Individual) License (၇၃) ခု၊ Network Service License (၁၈) ခု၊ Network Facilities Service (Class) License (၇၀) ခု၊ Application Service License (၄၅) ခု၊ လိုင်စင်စုစုပေါင်း (၂၁၀) ခု ထုတ်ပေးထားရှိပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သော ကုမ္ပဏီများစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ 

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on October 5, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER