(၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on March 12, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER