(၁.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက် လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်စာရင်း (အစိုးရဌာန)

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on February 23, 2022


Weather
NAYPYITAW WEATHER