(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်ကြောင်း အကြောင်းကြားထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

စဉ်

ပယ်ဖျက်ကြောင်း
အကြောင်းကြားသည့်
ရက်စွဲ

ကုမ္ပဏီအမည်

လျှောက်ထားသည့်
လိုင်စင်အမျိုးအစား

 ၂၈-၇-၂၀၁၅

Merry Mesh Network Integration
Co., Ltd
 

NFS ( C )

 ၁၃-၁-၂၀၁၆

KOM ( Myanmar ) Co., Ltd

NFS ( C )

 ၁၁-၅-၂၀၁၆

Quippo International (Myanmar )
Co., Ltd

NFS ( C )

 ၁၂-၅-၂၀၁၆

Suntac Engineering & Cinstruction
Co., Ltd

NFS ( C )

 ၂၃-၁-၂၀၁၇

M- Phone Co., Ltd

AS

 ၃-၄-၂၀၁၇

Moe Lone Lat Khan Co., Ltd

NFS ( C ) & AS

 ၂၀-၄-၂၀၁၇

Com & Com Co., Ltd

AS

 ၂၀-၄-၂၀၁၇

Tycoon Brothers’ Group Co., Ltd

NFS ( C ) & AS

 ၂၄-၄-၂၀၁၇

Global Asia Engineering Co., Ltd

NFS ( C )

၁၀

 ၁၅-၉-၂၀၁၇

K & K Venus Solutions Co., Ltd

NFS (I)

၁၁

 ၂၀-၉-၂၀၁၇

Timwe Myanmar  Co., Ltd

AS

၁၂

 ၂၆-၄-၂၀၁၈

Thiha Thant Zaw Co., Ltd

NFS ( C )

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on May 24, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER